تخلیه مایع شکمیبه تجمع مایع در حفره ی شکم آسیت گفته میشود و معمولا درهنگام نارسایی کبد ایجاد میشود.
یکی از درمانهای این بیماری کشیدن مایع آسیت میباشد که معمولا باید هرماه یکبار انجام شود.


شما عزیزان میتوانید جهت تخلیه مایع شکمی، به مطب مراجعه فرمایید.